RODO A CO TO TAKIEGO?
POLITYKA PRYWATNOŚCI
W PIGUŁCE

Szanowni Państwo!

W związku z faktem, iż z dniem 25 maja 2018 r., na terytorium całej Unii Europejskiej, a zatem i w Rzeczypospolitej Polskiej, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) także mając na uwadze ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawę z 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną, chcieliśmy Państwu wyjaśnić, czym właściwie jest RODO i o co tyle hałasu ?:-)

Mając na względzie, przede wszystkim Państwa bezpieczeństwo, które jest dla nas priorytetem, zapewniamy, iż dla ochrony danych osobowych stosujemy wszelkie środki przewidziane prawem, a ponadto stosujemy zasadę szczególnej ostrożności. Poniżej pragniemy przedstawić Państwu reguły, według których zbieramy i przechowujemy Państwa dane, prawa jakie Państwu przysługują, a także osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o zaakceptowanie warunków korzystania z naszej strony internetowej.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyżej wspomnianego rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawy z 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

„RODO” w art. 4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Ponadto, takimi danym są również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez smartphone’y, tablety i inne urządzenie elektroniczne.

Ponadto, informujemy iż zgodnie z „RODO” ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Administrator jest również adresatem, do którego mogą Państwo kierować swoje wszelkie prośby, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

W naszym przypadku Administratorem osobowych jest ja sama: Sylwia Kierat prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ROYAL DANCE STUDIO Sylwia Kierat, ul. Kościuszki 30, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-225-49-95.

Z administratorem danych osobowych może skontaktować się listownie pod adresem: ROYAL DANCE STUDIO Sylwia Kierat, ul. Kościuszki 30, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-225-49-95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: : +48 668 993 067

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe klientów ROYAL DANCE, osób kontaktujących się z ROYAL DANCE w celu uzyskania informacji o kursach nauki tańca i elementów akrobatyki, organizowanych obozach, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów tj. w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, uwidocznione podczas wypełniania formularz do kontaktu na stronie internetowej: www.rds-studiotanca.pl

Ochrona danych osobowych a dzieci?

Mając na względzie fakt, że szczególnej ochrony danych osobowych wymagają dzieci, gdyż mogą one być mniej świadome ryzyka, konsekwencji, zabezpieczeń i praw przysługujących im w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Taka szczególna ochrona ma zastosowanie przede wszystkim do wykorzystywania danych osobowych dzieci do celów marketingowych lub do tworzenia profili osobowych lub profili użytkownika oraz do zbierania danych osobowych dotyczących dzieci, gdy korzystają one z usług skierowanych bezpośrednio do nich.

Zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę jest konieczna w przypadku usług profilaktycznych lub doradczych oferowanych bezpośrednio dziecku. Stąd w przypadku przekazywania danych osobowych dzieci, zgoda wyrażana zostaje przez ich opiekunów prawnych, a ROYAL DANCE zapewnia należyty stopień ochrony danych osobowych w ten sposób przekazanych.

Ponadto, jeśli wyrazicie Państwo w swoim imieniu, jak również w imieniu Państwa dzieci, na to ZGODĘ w celu należytego wykonania świadczonych przez nas usług, a co za tym idzie prawidłowego prowadzenia zajęć dla dzieci w oparciu o informacje zdrowotne informujemy, iż będziemy gromadzić przekazane przez Państwa dane „wrażliwe”, tj. między innymi informacje o stanie zdrowia dzieci, danych biometrycznych. Jednocześnie, zwracamy uwagę, że każdorazowe podawanie za pośrednictwem stron internetowych, wiadomości mailowej lub w trakcie rozmowy telefonicznej informacji ze szczególnej kategorii danych osobowych , jakimi są dane wrażliwe, będzie oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

  • udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (np. poprzez rejestrację w serwisie internetowym ROYAL DANCE pod adresem: www.rds-studiotanca.pl oraz w związku z korzystaniem z Panelu Klienta tam zamieszczonego oraz poprzez rejestrację w Panelu Klienta zamieszczonym pod adresem: www.rds-studiotanca.pl
  • prawnie usprawiedliwionego interesu ROYAL DANCE jako Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),
  • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Celami, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe są następujące:

  • zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, tj. w sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji, przykładowo będą to Państwa imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres zamieszkania, PESEL;
  • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji na rynku usług.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

W razie wyrażenia na to zgody, Państwa dane będą przekazywane jedynie zaufanym podmiotom z nami współpracującym, tj. w szczególności: Biuro Rachunkowe DECRET Urszula Zasada Magdalena Pawluk z siedzibą w Trzebini, ENIRO Sp. z o.o. z siedzibą ….., Mariusz Brzózka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mariusz Brzózka AKADEMIA PŁYWANIA MARIUSZ BRZÓZKA MICHAL KĘDRAK i Michał Kędrak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KĘDRAK MICHAŁ AKADEMIA PŁYWANIA działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą: AKADEMIA PŁYWANIA MARIUSZ BRZÓZKA MICHAL KĘDRAK s.c., ul. Jaworowa 31, 43-601 Jaworzno, NIP: 6321928714, REGON: 240610669, instruktorom ROYAL DANCE, a także podmiotom świadczącym usługi fotograficzne, krawieckie a także w przypadku wyjazdów na turnieje, podmiotom organizującym tego typu imprezy.

Państwa dane mogą być przekazane naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi panelu klienta, obsługi biura , fotograficzne i filmowe, pocztowe, kurierskie, księgowe, związane z realizacją usług).

Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Przykładowo, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz po jej wykonaniu do momentu upływu terminów przedawnienia z niej wynikających; a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia?

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej informacji lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: Sylwia Kierat prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ROYAL DANCE STUDIO Sylwia Kierat, ul. Kościuszki 30, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-225-49-95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do Administratora w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Państwu uprawnień, w tym celu podajemy dokładne dane kontaktowe:

Sylwia Kierat prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
ROYAL DANCE STUDIO Sylwia Kierat, ul. Kościuszki 30, 32-540 Trzebinia
NIP: 628-225-49-95
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PS. w pliku przedstawiamy Państwu szczegółowe postanowienia Polityki Prywatności, prosimy o zapoznanie się z treścią ?

POLITYKA PRYWATNOŚCI